'【Bảng Phóng Phi Tiêu】làm bằng gỗ với bộ 4 phi tiêu đầu kim loại nhọn. Bảng phóng phi tiêu gồm 2 mặt với các hình thức tính điểm khác nhau, chơi chán mặt này có thể quay sang chơi mặt kia. Trò này thích hợp cho các bạn trẻ, một nhóm người... '